ఇంతలోనే ఏదో జరిగింది...!!

గుర్తించుకున్న గుర్తులు గుర్తుకొస్తుంటే
గుండెలో ఏదో గుబులవుతున్నది.

కనిపించని నువ్వు కదిలి రానంటుంటే
కన్నుల్లో కన్నీళ్ళు కారి పోతున్నవి
అందులో నీ రూపం కనుమరుగైపోతున్నది.

కల్లో కూడా కనిపించొద్దని నువ్వంటుంటే
బ్రతుకంతా బాధతో బరువై పోతున్నది.

No comments:

Post a Comment